قالَ امام علیٌّ (ع) : •خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته و از گناه خویش بیمناک باشد.
 

اموال کشف شده

ارتقاء امنیت وب با وف بومی